Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

Vedtægter

I Almindelige bestemmelser:

1. Foreningens navn er Radiohistorisk Forening Ringsted

    Foreningens hjemsted er Ringsted

2. Foreningens formål er at indsamle, restaurere, bevare, udlåne/leje, arrangere udstillinger og lignende, udbrede kendskab til dansk produktion primært af underholdningselektronik, som har været almindeligt anvendt i hjemmet, samt værkøj og litteratur der har været anvendt hertil. Foreningen skal endvidere arbejde for oprettelse og drift af et permanent museum.

3. Efter bestyrelsens beslutning kan foreningen tilsluttes nationale og internationale foreninger/organisationer med lignende formål.

4. Samlinger og udstyr der stilles til rådighed af ZBC-Ringsted, tidligere Teknisk Skole Ringsted, er til foreningens fulde rådighed så længe foreningen eksisterer, men forbliver ZBC-Ringsteds ejendom.

II Medlemmerne:

5. Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål,
kan optages som medlemmer. Der kan i foreningen optages aktive, passive og støttemedlemmer. æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen beslutter, hvem der skal udnævnes til pioner-medlem, eventuelt efter indstilling fra et eller flere af foreningens medlemmer.

6. Foreningskontingentet for aktive, passive og støttemedlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen dækkende det følgende kalenderår 1. juli – 30. juni.

7. Ved indmeldelsen betales kontingent for det kontingentår, i hvilket indmeldelsen sker.

8. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og har virkning fra næstfølgende kontingents forfaldsdag.,

9. Et medlem, der er i restance med kontingentet i et år, slettes automatisk af medlemslisten. Medlemmet kan genoptages i foreningen forudsat manglende kontingent indbetales. Et medlem som åbenlyst handler i strid med foreningens formøl og interesser, eller som gennem sine handlinger bringer foreningens ry og omdømme i miskredit, kan ekskluderes af foreningen. Enhver eksklusion skal godkendes pæ en generalforsamling, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10. Intet medlem hæfter for mere end kontingentet.

III Generalforsamlingen:

11: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned, i et passende lokale i Ringsted-området. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert enkelt medlem med et varsel på mindst 4 uger. I indkaldelsen skal dagsordenen være angivet og revideret regnskab være vedlagt. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens fremtid

4. Regnskab for det forløbne kalenderår

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, der har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan have mere end 2 fuldmagter.

Afstemningen og valg afgøres ned almindelig stemmeflerhed (flest afgivne stemmer). Såfremt blot eet medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte/repræsenterede fuldmagter.

Der skal føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Denne skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

12. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et skriftligt varsel på mindst to uger, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der gælder samme afstemningsregler på ekstraordinære som på ordinære generalforsamlinger.

IV Bestyrelsen:

13. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. De 4 vælges på generalforsamlingen og det femte udpeges af bestyrelsen for ZBC Ringsted. Der vælges på generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer for en toårig periode. På den fårste generalforsamling vælges dog 2 personer for en etårig periode og 2 personer for en toårig periode. Bestyrelsen foretager efter hver generalforsamling konstituering af følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst to gange om året samt, nær mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder.

15. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

16. Foreningen tegnes af formanden/næstformanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån, køb af ejendomme, pantsætning m.v. kan kun ske efter generalforsamlingens godkendelse.

V Vedtægtsændringer

17. Vedægtændringer skal fremsættes på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) og skal her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til ændringer skal medsendes ved indkaldelsen. Punkt 4 og 19 kan kun ændres efter godkendelse af ZBC Ringsteds bestyrelse.

VI Forenings opløsning:

18. Beslutning om foreningens ophør skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med normale varsler, og skal p� den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den efterfølgende generalforsamling skal det vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

19. Ved foreningens ophør tilfalder samlinger, apparater og udstyr ZBC Ringsted. Foreningens eventuelle øvrige midler skal efter generalforsamlingens beslutning anvendes til fortsat opfyldelse af foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26.maj 1993

ændret på generalforsamlingen den 9. maj 1994