Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

 

Der blev besluttet vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 15.6.2020.  Ændringerne er endnu ikke indarbejdet.

I. Almindelige bestemmelser

1.
Foreningens navn er
Radiohistorisk Forening Ringsted RFR
Foreningens hjemsted er Ringsted

2.
Foreningens formål er at:
– indsamle
– restaurere
– bevare
– udlåne/udleje
– arrangere udstillinger og lignende
– udbrede kendskab til dansk produktion
primært af underholdningselektronik, som har været almindeligt anvendt i hjemmet, samt værktøj, udstyr og litteratur, der har været anvendt hertil. Foreningen skal endvidere arbejde for drift af et radiomuseum i Ringstedområdet.

3.
Foreningen kan tilsluttes nationale og internationale foreninger/organisationer med
lignende formål. Efter bestyrelsens beslutning.

4.
Samlinger og udstyr, der stilles til rådighed af ZBC, er til foreningens fulde rådighed så længe foreningen eksisterer, men forbliver ZBCs.

II. Medlemmerne

5.
Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Der kan i foreningen optages aktive og firmamedlemmer/virksomheder/institutioner.
Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen beslutter hvem der skal udnævnes til PIONER-medlem, eventuelt efter indstilling fra et eller flere af foreningens medlemmer.

6.
Foreningskontingentet for aktive og firmamedlemmer/ virksomheder/institutioner fastsættes hvert år på generalforsamlingen dækkende det følgende kalenderår 1. januar – 31.december.

7.
Ved indmeldelse betales kontingent for det kontingentår i hvilket indmeldelse sker.

8.
Et medlem, der er i restance med kontingent i et år slettes automatisk af medlemslisten. Medlemmet kan genoptages i foreningen forudsat manglende kontingent indbetales. Et medlem, som åbenlyst handler i strid med foreningens formål og interesser, eller som gennem sine handlinger bringer foreningens ry og omdømme i miskredit, kan ekskluderes af foreningen. Enhver eksklusion skal godkendes af bestyrelsen, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

III. Generalforsamlingen

9.
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned, i et passende lokale i Ringsted-området. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert enkelt medlem med et varsel på mindst 4 uger. I indkaldelsen skal dagsordenen være angivet, og revideret regnskab vedlagt. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens fremtid
4. Regnskab for det forløbne kalenderår
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan have mere end 2 fuldmagter.

Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed (flest af afgivne stemmer). Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal afstemninger være skriftlige. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte/repræsenterede fuldmagter.

Der skal føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Denne skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

10.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et skriftligt varsel på mindst to uger, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der gælder samme afstemningsregler på ekstraordinære som på ordinære generalforsamlinger.

IV. Bestyrelsen

11.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 8 personer. Et medlem udpeges af bestyrelsen for ZBC. De resterende medlemmer vælges på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges hvert år mindst 2 medlemmer for en 2-årig periode.

Efter valget af bestyrelsesmedlemmer, vælger generalforsamlingen hvert år formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen foretager efter hver generalforsamling konstituering af følgende poster: Næstformand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 2 gange om året, samt når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

13.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån, køb af ejendomme, pantsætning mv. kan kun ske efter generalforsamlingens godkendelse.

V. Vedtægtsændringer

14.
Vedtægtsændringer skal fremsættes på en generalforsamling (ordinær el. ekstraordinær) og skal her vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer. Forslag til ændringer skal medsendes ved indkaldelsen. Pkt. 4 og pkt. 16 kan kun ændres efter godkendelse af ZBCs bestyrelse.

VI. Foreningens opløsning

15.
Beslutning om foreningens ophør skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med normale varsler, og skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den følgende generalforsamling skal det vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

16.
Ved foreningens ophør tilfalder samlinger, apparater og udstyr ZBC. Foreningens eventuelle øvrige midler skal efter generalforsamlingens beslutning anvendes til fortsat opfyldelse af foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 1993.
Ændret på generalforsamlingen den 09. maj 1994.
Ændret på generalforsamlingen den 29. april 2002.
Ændret på generalforsamling den 04. juni 2018