Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

VEDTÆGTER

for

Radiohistorisk Forening Ringsted (RFR)

I. Almindelige bestemmelser

1. Foreningens navn er Radiohistorisk Forening Ringsted (RFR)
Foreningens hjemsted er Ringsted.

2. Foreningens formål er at:
– indsamle
– restaurere
– bevare
– udlåne/udleje
– arrangere udstillinger og lignende
– udbrede kendskab til dansk produktion
primært af underholdningselektronik, som har været almindeligt anvendt i hjemmet, samt værktøj, udstyr og litteratur, der har været anvendt hertil. Foreningen skal endvidere forestå drift af et radiomuseum i Ringstedområdet.

3. Foreningen kan tilsluttes nationale og internationale foreninger/organisationer med
lignende formål, efter bestyrelsens beslutning.

4. Foreningen hæfter alene for sin gæld og sine forpligtelser med sin formue.

II. Medlemmerne

5. Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Der kan i foreningen optages aktive medlemmer og firmamedlemmer/virksomheder/institutioner. Medlemmer hæfter alene for deres kontingent og ikke for foreningens forpligtelser.
Bestyrelsen beslutter, hvem der skal udnævnes til Æresmedlemmer og PIONER-medlemmer, eventuelt efter indstilling fra et eller flere af foreningens medlemmer.

6. Foreningskontingentet for aktive og firmamedlemmer/ virksomheder/institutioner fastsættes hvert år på generalforsamlingen dækkende det følgende kalenderår 1. januar – 31. december. Kontingentet skal indbetales senest 31.1 pågældende år.

7. Ved indmeldelse betales kontingent for det kontingentår, i hvilket indmeldelse sker.

8. Et medlem, der er i restance med kontingent i et år, slettes automatisk af medlemslisten. Medlemmet kan genoptages i foreningen, forudsat manglende kontingent indbetales. Et medlem, som åbenlyst handler i strid med foreningens formål og interesser, eller som gennem sine handlinger bringer foreningens ry og omdømme i miskredit, kan ekskluderes af foreningen. Enhver eksklusion skal godkendes af bestyrelsen, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

III. Generalforsamlingen

9. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned, i et passende lokale i Ringsted-området. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert enkelt medlem med et varsel på mindst 4 uger.

I indkaldelsen skal dagsordenen være angivet, og revideret regnskab vedlagt. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens fremtid
4. Regnskab for det forløbne kalenderår
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan have mere end 2 fuldmagter.

Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed (flest af afgivne stemmer). Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal afstemninger være skriftlige. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte/repræsenterede fuldmagter.

Der skal føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Denne skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et skriftligt varsel på mindst to uger, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der gælder samme afstemningsregler på ekstraordinære som på ordinære generalforsamlinger.

IV. Bestyrelsen

11. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 8 personer, som vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. På generalforsamlingen vælges hvert år mindst 2 medlemmer, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er valgt i lige år respektive i ulige år.

Efter valget af bestyrelsesmedlemmer, vælger generalforsamlingen hvert år formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen foretager efter hver generalforsamling konstituering af følgende poster: Næstformand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 2 gange om året, samt når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

13. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med yderligere mindst et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån, køb af ejendomme, pantsætning mv. kan kun ske efter generalforsamlingens godkendelse.

V. Vedtægtsændringer

14. Vedtægtsændringer skal fremsættes på en generalforsamling (ordinær el. ekstraordinær) og skal her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til ændringer skal medsendes ved indkaldelsen. Forslag, som er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, jfr. pkt. 9, skal eftersendes til medlemmerne.

VI. Foreningens opløsning

15. Beslutning om foreningens ophør skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med normale varsler, og skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den følgende generalforsamling skal det vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

16. Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om, hvad der skal ske med de foreningen tilhørende aktiver, herunder bygninger, samlinger, apparater, udstyr m.m. I det omfang, det er muligt, skal foreningens formål fortsat søges opfyldt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 1993.
Efterfølgende ændret på generalforsamlinger den 09. maj 1994, 29. april 2002, og 04. juni 2018

Senest ændret på generalforsamlingen den 15. juni 2020.